For some reasons the SWF Movie is not properly displayed on your Computer.
Strongly recomended to install the latest version of Adobe Flash Player.
საწყისი
სტრატეგია
კატალოგი
კითხვები
კონტაქტი
carvabroox.ge

პატივცემულო საიტის სტუმრებო კომპანია “ქარვა ბრუქსი” დაარსდა 1998 წელს.

  Your security is our priorityჩვენი ფირმა ახორციელებს დასალუქი მოწყობილობებისა და დაცვითი ინდიკატორების დანერგვასა და რეალიზაციას საქართველოს ტერიტორიაზე. ქარვა ბრუქსი არის კომპანია სილტეკის ექსკლუზიური დილერი საქართველოს ტერიტორიაზე. უძველესი დროიდან დალუქვა არის ყველაზე მარტივი და იაფი საშუალება დაცულ ობიექტზე არასანქცირებული შეღწევის მცდელობის გამოსავლენად.

  თანამედროვე ლუქების დაყენება ხდება მარტივად დამატებითი ხელსაწყოების გარეშე, ისე რომ დაცულ ობიექტზე არასანქცირებული შეღწევის მცდელობისას ლუქის კონსტრუქცია, შეუქცევად გამოუსწორებელ დაზიანებას იღებს – ირღვევა ლუქის მთლიანობა. თანამედროვე დასალუქი მოწყობილობების პრინციპული განსხვავება მისი წინამორბედებისაგან არის : ინდივიდუალური ნომერი, რომელიც არ მეორდება, მარკირება და ტექნიკური პარამეტრები, როგორიცაა ლუქის კონსტრუქცია, მასალა რისგანაც ლუქი მზადდება, ფერი, შესრულების ვარიანტ და ა.შ.

  Your security is our priorityლუქის საიმედოობა, მით მაღალია, რაც უფრო ძნელია ბოროტმოქმედისთვის დაფაროს ლუქის გახსნის მცდელობის ან რაიმე ზემოქმედების კვალი. ლუქის კრიმინალური გახსნისადმი მდგრადობის ხარისხი ფასდება დროით, რომელსაც ბოროტმოქმედი ხარჯავს მის გახსნაზე და კვალის დაფარვაზე.დარღვეული (დაზიანებული ან მოხსნილი) ლუქი მოწმობს მასზე განხორცელებული ზემოქმედებას და საცავი საჭიროებს დაცულობის შემოწმებას. დაურღვეველი, მთლიანი, ერთიანი დასალუქი მოწყობილობა საცავზე მოწმობს მის ხელშეუხებლობას.

  ამ საიტზე თქვენ იხილავთ კარგად აპრობირებულ და რეკომენდირებულ სხვადასხვა დანიშნულების ლუქებს და დასალუქ მოწყობილობებს მსოფლიოს წამყვანი მწარმოებლებისაგან: დიდი ბრიტანეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, გერმანიიდან, ესპანეთიდან, რუსეთიდან.Aამის გარდა ჩვენ გთავაზობთ გარეგანი ზემოქმედების ინდიკატორებს და რეგისტრატორებს (დარტყმის, დახრის, ტემპერატურული რეჟიმის), რომლებიც ბოლო წლებში სულ უფრო ფართოდ გამოიყენება მსოფლიოში.

კომპანიის თანამშრომლები თქვენ მოგცემენ კვალიფიციურ რჩევებს და გაგიწევენ პროფესიონალურ დახმარებას.

  ჩვენ არ ვაჭრობთ ლუქებით, ჩვენ გთავაზობთ პროდუქციას და ტექნოლოგიას, რომელიც დაიცავს თქვენს ბიზნეს დანაკარგებიდან, გახდის მას უფრო უსაფრთხოს, ეკონომიურს დამომგებიანს.

  საუკეთესო სურვილებით კომპანია ”ქარვა ბრუქსი


Elena Melanich

  Дорогие посетители сайта компании “Carvabroox”!

  Я очень рада возможности обратиться к вам со странички нашего давнего партнера. С 1995г. Группа компаний «Силтэк», которую я возглавляю, занимается разработкой технологий сохранности и производством сигнальных (опечатывающих) устройств по самым современным мировым технологиям.

  Большая часть деловых процессов компаний связана с управлением движением материальными объектами: промышленное производство, таможенное дело, наличное денежное обращение, логистические и транспортные процессы, обеспечение лекарствами и продовольствием, документооборот и др.

  Все эти процессы должны быть максимально прозрачными, в противном случае создается благодатная почва для правонарушений различного характера.

  Одним из эффективных инструментов, полностью соответствующим требованиям современной концепции безопасности, является новая Технология сохранности, разработанная ГК «Силтэк», построенная на новом сигнально-индикаторном методе. Метод соответствует подходам, выдвинутым в принятом в 2007 году новом международном стандарте 28000 и 28001: Управление безопасностью цепей поставок. ГК «Силтэк» была отмечена многочисленными наградами и дипломами за этот Метод.

  Преимуществами новой Технологии является возможность управления поставщиками и удовлетворенностью клиентов, мониторинг ответственности участников, наличие уникальной правовой базы для претензионной работы.

  Все эти годы мы работали вместе с компанией «Carvabroox ltd.» и с ее руководителем Зазой Канкавой. Наши партнерские отношения отличаются полным взаимопониманием и крепкой дружбой. Эта дружба прошла испытания и даже в самые трудные времена мы были и остаемся рядом, а в интересной партнерской работе находим настоящую радость и вдохновение.

  Заза Канкава и его компания – великолепный специалист своего дела и очень надежный партнер. Наша совместная задача - представить в Грузии самые современные методы обеспечения безопасности цепей поставок, помочь предприятиям и собственникам в управлении материальным оборотом, в профилактике правонарушений.

  Давние связи с крупнейшими производителями сигнальных устройств в США, Англии, Германии, членство в Ассоциации по Предотвращению потерь на Транспорте (США) и других организациях, доступные нам самые современные методики и технологии позволяют надеяться на доверие к Группе компаний «Силтэк» и Компании “Carvabroox”ltd., которое поможет нам наилучшим образом выполнить свою работу.

  С искренним уважением,

Елена Меланич
кандидат юридических наук,
Президент Группы компаний Силтэк,
Международный консультант
по обеспечению безопасности цепей поставок,
член Ассоциации TLP&SA (США).

carvabroox.ge
carvabroox.ge carvabroox.ge