ჩვენ შესახებ

სასიგნალო-ინდიკატორული მეთოდი დანაკარგების უსაფრთხოებისთვის

Your security is our priorityუსაფრთხოების უზრუნველყოფა მატერიალური ფასეულობების, უნდა გავიგოთ, როგორც მთელი რიგი ზომების და სხვადასხვა ტიპის დაცვითი სისტემების ერთობლიობა. დაცვა განისაზღვრება არა მარტო რაოდენობრივი უზრუნველყოფით, არამედ საქონლის, მატერიალური ფასეულობის და სხვათა ხარისხის დაცვას. საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანიების ექსპერტთა შეფასებით, მატერიალური ფასეულობათა დანაკარგის საფრთხეები მხოლოდ დაუდევრობის ფაქტორით და დატაცებით, კომპანიის წლიური ბრუნვის 5% შეადგენს.

ჩვენ გაძლევთ საშუალებას ახალი მეთოდით, მიიღოთ მტკიცებულებები დარღვევების შესახებ და შესაბამისად აღმოფხვრათ იგი. ამ მეთოდის უპირატესობა მდგომარეობს მის სიიაფეში, “მონტაჟის” სიმარტივეში, მონიტორინგისა და მაღალი ეფექტიანობის მიღებაში.

ლუქების (სასიგნალო მოწყობილობების) დაყენება უნდა იწარმოებდეს მკაცრი კონტროლის და აღრიცხვიანობის ქვეშ.

Your security is our priorityსასიგნალო მოწყობილობები (ლუქები და დასალუქი მოწყობილობები) თავისი თვისებების მიხედვით იყოფიან რამოდენიმე კატეგორიებად: ინდიკატორული, ძალოვანი, მეტალური და სხვა. ლუქების გამოყენება საშუალებას იძლევა დავიცვათ ობიექტი (სასაწყობო მეურნეობა, ოფისი, ტვირთები ტრანსპორტირებისას, ელ. მრიცხველები დატაცებებისგან), მოვახდინოთ საკუთრების იდენტიფიცირება, ვაწარმოოთ აღრიცხვა, მოვახდინოთ ძვირფასეულობისა და კორესპოდენციის უსაფრთხო შენახვა, გადაზიდვა. მოვახდინოთ მორიტორინგი მატერიალური ფასეულობების, სათუთი ტვირთების დავარდნა-გადაყირავებებზე. სხავადასხვა ფარმაცეფტული პრეპარატების, სასურსათო პროდუქტების შენახვა, ტრანსპორტირებაზე, მათი ტემპერატორული რეჟიმებზე და სხვა.

საერთო სტანდარტები

1. ლუქები, დასლუქი მოწყობილობები უნდა იყოს მყარი, საიმედო და სწორად დაყენებული, იმისთვის რომ არ მოხდეს მისი შემთხვევით დაზიანება, გარეგანი ზემოქმედების შედეგად (კლიმატური პირობები, ქიმიური ზემოქმედებადა სხვა ფაქტორები).

2. ლუქების დაყენება უნდა ხდებოდეს მარტივად და სწრაფად.

3. ლუქები ადვილად უნდა იდენტიფიცირებდნენ, მარკირების, ფერის, ნომრის საშუალებით.

4. ლუქების აგებულების კონტრუქცია, ისეთი უნდა შეირჩეს, რომ მასზე ადვილად შეიმჩნეს არასანქცირებული გახსნის მცდელობა.

5. ლუქების აგებულება, არ უნდა იძლეოდეს მისი მეორედ გამოყენების საშუალებას.